Ochrana osobních údajů

Ujednání o zpracování osobních údajů

Účel a rozsah zpracování osobních údajů

BANDI VAMOS a.s., IČ 29450331, se sídlem Ostrava-Vítkovice, Kotkova 271/6, PSČ 703 00 a zákazník uzavřeli smlouvu o koupi zboží anebo poskytování služeb. V rámci tohoto právního vztahu bude podnikatel zpracovávat osobní údaje zákazníka za následujícími účely:

1) Realizace smluvního vztahu

Toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy. V případě, že zákazník s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít. Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány zákazníkovy identifikační údaje uvedené ve smlouvě, případně kontaktní údaje, a dále informace vztahující se k předmětu smlouvy (např. identifikace zboží či služby, způsob jejich úhrady, včetně platebních informací, jako je číslo bankovního účtu, ze kterého byla úhrada provedena apod.).

Tento rozsah osobních údajů je podnikatel oprávněn zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě sporu se zákazníkem.

2) Marketingové využití údajů

Podnikatel je na základě § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti oprávněn používat elektronickou adresu a telefonní číslo zákazníka za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů či služeb obdobných těm, které již zákazníkovi poskytl. Podle § 5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb. je dále oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, a příjmení, datum narození, adresa, e-mail, telefon a povolání za účelem nabízení obchodu a služeb.

V obou případech platí, že tak lze činit až do vyjádření nesouhlasu ze strany zákazníka.

Zákazník souhlasí se zpracováním svých dalších osobních údajů, které podnikatel v průběhu smluvního vztahu získá (např. nákupní zvyklosti zákazníka), za účelem adresného nabízení obchodu či služeb. Zákazník souhlasí s tím, aby BANDI VAMOS a.s. vyhodnocovalo údaje o:

– nákupní historii (jaké zboží a kdy zákazník zakoupil),
– projeveném zájmu o nabízený sortiment (o jaké zboží měl zákazník zájem, kdy a zda zboží zakoupil),
– prodejních akcích, kterých se zákazník účastnil (např. akce určené pro prodej zboží konkrétním profesím),
– uplatněných nákupních šecích anebo výherních poukázkách a způsobu jejich nabytí,

tak, aby:

– mu mohlo být nabídnuto nové zboží či služby podobné těm, o které v minulosti projevil zájem nebo které zakoupil,
– mu mohly být poskytnuty nadstandartní služby při uplatnění reklamace (např. dohledání dokladu o prodeji při ztrátě původního dokladu),
– mohl být informován o připravovaných prodejních akcích pro jeho profesi,
– mu mohly být nabídnuty nákupní šeky v období, ve kterém je v minulosti zakoupil.

Toto zpracování je dobrovolné a udělení či neudělení souhlasu s ním nemá žádný́ vliv na uzavření smlouvy. Souhlas se uděluje na dobu trvání smluvního vztahu, lze jej však kdykoliv odvolat. BANDI VAMOS a.s. se zavazuje aktivně chránit zpracovávané osobní údaje a v žádném případě je bez souhlasu nepředávat třetím osobám.

3) Přihlášení přes sociální sítě

Účel zpracování dat/právní podklad: Nabízíme vám možnost registrovat se a přihlásit se na www.BandiVamos.cz prostřednictvím vašeho účtu na Facebooku nebo Google+ (registrace a přihlášení přes sociální sítě). Další registrace zákaznického účtu na e-shopu www.BandiVamos.cz není v takovém případě nutná. Uživatelský účet na vaší sociální síti (Facebook, Google+) se propojí se zákaznickým účtem www.BandiVamos.cz. Můžete si tedy vytvořit přístup k zákaznickému účtu www.BandiVamos.cz prostřednictvím vašeho uživatelského účtu na sociální síti a přihlásit se odtud. Výhodou je, že si pro zákaznický účet na e-shopu www.BandiVamos.cz nemusíte poznamenávat nové heslo. Díky propojení získáme automaticky od společností Facebook Inc. nebo Google Inc. následující informace:

  • numerické ID sociální sítě,
  • jméno a příjmení,
  • uživatelské jméno na Facebooku nebo Google+
  • zda byl účet verifikován (verified), např. „ano“.

Další informace k přihlášení přes Facebook anebo Google+ a k nastavení soukromé sféry vašeho účtu na sociálních sítích naleznete v zásadách ochrany osobních údajů a v podmínkách použití Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms) nebo Google+ (http://www.google.com/policies/privacy/?hl=de).

Správce a zpracovatel údajů

Pro zpracování vymezené ve shora uvedeném bodu 1 a 2 podnikatel využívá služeb dalších subjektů, jež jsou umístěny na webu https://www.bandi.cz/zpracovatele.

Příjemci údajů

Podnikatel osobní údaje zákazníka předá dalším subjektům jen tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný́ důvod pro přístup k údajům (orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu jeho práv (soud). Za příjemce je považován i zpracovatel osobních údajů.

Práva zákazníka

Zákazník má jako subjekt údajů veškerá práva přiznaná zákonem č. 101/2000 Sb. a dalšími právními předpisy.

Zákazník má především právo požádat podnikatele o informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům (viz § 12 zákona č. 101/2000 Sb.). Podnikatel je povinen zákazníkovi bez zbytečného odkladu sdělit alespoň informace o účelu zpracování, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou zpracovávány, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech zákazníka.

Zákazník, který se domnívá, že podnikatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem, má podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. právo jej požádat o vysvětlení. Dále může správce vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů apod.

V každém případě, kdy se zákazník domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů (zejména tehdy, pokud podnikatel na jeho žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo zákazník s vyjádřením podnikatele nesouhlasí), se lze se stížností obrátit na dozorový orgán Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů.