Informace

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád společnosti BANDI VAMOS a.s., IČO: 294 50 331, se sídlem Ostrava-Vítkovice, Kotkova 271/6, PSČ 703 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11228.

1. Vymezení pojmů

1.1       Prodávající: BANDI VAMOS a.s., IČO: 294 50 331, se sídlem Ostrava–Vítkovice, Kotkova 271/6, PSČ 703 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11228 kontaktní údaje: telefonní číslo: +420 608 215 055, e-mail: eshop@bandi.cz.

1.2       Kupující: fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá Kupní smlouvu s Prodávajícím.

1.3       Spotřebitel: člověk, který při uzavírání a plnění Kupní smlouvy jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

1.4       Zboží: movité věci, které jsou předmětem Kupní smlouvy, zejména oděvy, obuv a oděvní doplňky.

1.5       Služba: Přizpůsobení pánského oděvu zakoupeného u Prodávajícího mírám Kupujícího.

1.6       Kupní smlouva: smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejímž předmětem je povinnost Prodávajícího dodat Kupujícímu Zboží a povinnost Kupujícího Zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

1.7       E-shop: internetový obchod provozovaný Prodávajícím na internetové adrese www.BandiVamos.cz.

2. Pravidla pro použití a řádnou údržbu Zboží

2.1       Základním předpokladem naplnění užitné hodnoty Zboží je vhodná volba Zboží Kupujícím z hlediska jeho druhu, velikosti a účelu užití, jakož i z hlediska potřeb Kupujícího.

2.2       Kupující je při výběru Zboží povinen zvážit materiálové složení Zboží, a to zejména s ohledem na zamýšlený účel užití Zboží a způsob jeho ošetřování.

2.3       Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za nadměrné opotřebení Zboží zapříčiněné výběrem nevhodné velikosti Zboží, která neodpovídá potřebám Kupujícího (důsledky nadměrného namáhání látky).

2.4       Kupující je povinen při užívání a údržbě Zboží respektovat materiálové složení Zboží. Kupující bere na vědomí, že v rámci reklamace nelze uznat vady Zboží, které jsou způsobeny nevhodným či nestandardním způsobem užití nebo nevhodnou údržbou.

2.5       Kupující bere na vědomí, že životnost Zboží je dána způsobem a intenzitou užívání Zboží. Kupující současně bere na vědomí, že intenzivním užíváním může dojít k poškození či zničení Zboží v důsledku jeho opotřebení (vytvoření „žmolků“, vyšisování látky či jiné změny materiálu v důsledku intenzivního nošení, častého praní, sušení, žehlení). Opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním není vadou Zboží.

2.6       Kupující dále bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za změny Zboží či jeho vlastností, které způsobí sám Kupující nevhodným užíváním Zboží (zejména používání nevhodných deodorantů, působení potu, nadměrná intenzita užívání, nadměrné tření, nadměrná zátěž – např. nošení těžkých předmětů v kapsách nebo nadměrné zatížení peněženky, aktovky či etue, kontakt Zboží s ostrými hranami, zejména hodinkami či šperky).

2.7       Kupující je povinen Zboží před jeho zakoupením na prodejně prohlédnout a zkontrolovat, a to zejména s ohledem na to, zda Zboží nemá mechanická poškození nebo jiné zjevné vady. V případě nákupu Zboží prostřednictvím E-shopu je Kupující povinen Zboží prohlédnout bezprostředně po převzetí Zboží a zkontrolovat, zda Zboží nemá mechanická poškození nebo jiné zjevné vady.

2.8       Vady Zboží způsobené mechanickým poškozením (např. vytržená nit v látce, prasklý límeček na košili) lze v rámci reklamace uznat pouze v případě, že tyto vady byly zjevné již při převzetí Zboží Kupujícím. Kupující bere na vědomí, že v případě, kdy měl Kupující možnost Zboží fyzicky prohlédnout před jeho zakoupením (tj. nejedná se o nákup prostřednictvím E-shopu), převzetím Zboží Kupující potvrzuje, že Zboží nevykazuje mechanická poškození a nemá ani jiné zjevné vady s tím, že na pozdější reklamace mechanického poškození Zboží či jiných zjevných vad Zboží nelze brát zřetel. Tento článek tohoto reklamačního řádu se nepoužije v případě, že je Kupujícím Spotřebitel.

2.9       Zjistí-li Kupující, že Zboží zakoupené prostřednictvím E-shopu je jakkoli mechanicky poškozeno nebo vykazuje jiné zjevné vady, je Kupující povinen vytknout vadu Zboží Prodávajícímu bez zbytečného odkladu a nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne převzetí Zboží. Kupující bere na vědomí, že na pozdější reklamace mechanického poškození Zboží či zjevných vad Zboží zakoupeného prostřednictvím E-shopu nelze brát zřetel. Tento článek tohoto reklamačního řádu se nepoužije v případě, že je Kupujícím Spotřebitel.

2.10     Předpokladem pro zachování dobrého stavu Zboží a jeho dlouhé životnosti je pravidelná a správná údržba. Při údržbě Zboží je nezbytné postupovat dle symbolů uvedených na etiketě Zboží.

2.11     Kupující bere na vědomí, že další pokyny k užívání a údržbě obuvi jsou uvedeny v návodu k užívání a ošetřování obuvi, který Kupující obdrží při zakoupení obuvi. Kupující je povinen se s těmito pokyny seznámit a tyto dodržovat.

Základní pravidla údržby obleků

2.12     Sako je nezbytné vždy věšet na věšák tak, aby v průběhu používání byla zachována fazóna. Prodávající nedoporučuje „přehazovat“ přeložené sako přes opěrku židle. Čištění obleku je možné výhradně v čistírně, kde oblek projde procesem suchého čištění. Kupující bere na vědomí, že oblek nelze prát, ať již ručně nebo v automatické pračce, nebo dávat do sušičky. Oblek lze kartáčovat jemným kartáčkem určeným k čištění oděvů za účelem odstranění případných malých smítek, lupů či vlasů. Kupující v žádném případě nesmí provádět čištění obleku svépomocí, a to ani v případě, že byl oblek polit. Prodávající upozorňuje Kupujícího, aby nežehlil již nošené kalhoty, neboť takto budou do látky vžehleny nečistoty z jejich nošení, jakož i případný pot, což následně může způsobit změny materiálu Zboží. Změny Zboží či jeho vlastností způsobené v důsledku nakládání se Zbožím v rozporu s tímto článkem tohoto reklamačního řádu nelze v rámci reklamace uznat jako vady Zboží.  

3. Základní ustanovení o odpovědnosti Prodávajícího za vady Zboží

3.1       Vadou Zboží se rozumí zejména vada použitého materiálu nebo vada způsobená nesprávným technologickým postupem při výrobě či použitím nesprávné či nevhodné technologie výroby.

3.2       Kupující bere na vědomí, že za vadu nelze považovat změnu Zboží či jeho vlastnosti, která vznikla v důsledku opotřebení Zboží obvyklým užíváním, nevhodným způsobem užití, užitím Zboží k nevhodnému účelu, nevhodnou nebo nedostatečnou údržbou, nadměrnou intenzitou užívání, nevhodným výběrem velikosti Zboží, poškozením či jakýmkoli zásahem ze strany Kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku přirozených změn materiálu, z něhož je Zboží vyrobeno. Kupující bere na vědomí, že při posuzování reklamované vady je nezbytné brát v úvahu rovněž délku a intenzitu používání Zboží.

4. Odpovědnost za vady Zboží ve vztahu ke Kupujícímu, který je Spotřebitelem

4.1       Odpovědnost za vady Prodávajícího vůči Kupujícímu, který je Spotřebitelem, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

4.2       Tento reklamační řád obsahuje informace ve smyslu § 13 zákona o ochraně spotřebitele a ustanovení § 1810 a násl. občanského zákoníku o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv z vadného plnění, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.

4.3       Kupujícímu, který je Spotřebitelem náleží zejm. práva dle § 2099 a násl. a § 2158 až 2174b občanského zákoníku a práva dle zákona o ochraně spotřebitele. Kupujícímu, který je Spotřebitelem náleží práva z vadného plnění dle čl. 4.4 až 4.13 tohoto reklamačního řádu.  Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má Zboží při převzetí Kupujícím, byť se projeví až později.

4.4       Prodávající v souladu s § 2161 odst. 1 občanského zákoníku odpovídá Kupujícímu, který je Spotřebitelem, za to, že prodávané Zboží je při převzetí Kupujícím bez vad. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a jiným ujednaným vlastnostem, dále že Zboží je vhodné k účelu, pro který jej Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil, a že je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití.

4.5       Prodávající odpovídá Kupujícímu, který je Spotřebitelem, že vedle ujednaných vlastností:

a) Je Zboží vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo v případě, že není technických norem kodexy chování daného odvětví,

b) Zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

c) Zboží je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, případně návodu k použití a jiných pokynů, které může Kupující rozumně očekávat

d) Zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající Kupujícímu poskytl před uzavřením Smlouvy, pokud k takovému poskytnutí došlo.

Tento článek tohoto reklamačního řádu se nepoužije v případě, že Prodávající Kupujícího před uzavřením Smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost Zboží liší a Kupující s tím při uzavírání Kupní smlouvy výslovně souhlasil. Zejména se jedná o případy, kdy je určitý druh Zboží nabízen za sníženou cenu z důvodu objektivního zhoršení vlastností tohoto Zboží ve srovnání se Zbožím stejného druhu.

4.6       Má-li Zboží vadu, může Kupující, který je Spotřebitelem, požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového Zboží bez vady nebo jeho opravu, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Spotřebitele. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Spotřebiteli nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha Zboží a účel, pro který Spotřebitel Zboží koupil. K odstranění vady převezme Prodávající Zboží na vlastní náklady. Nepřevezme-li Spotřebitel Zboží v přiměřené době poté, co jej Prodávající vyrozuměl o možnosti Zboží po opravě převzít, náleží Prodávajícímu úplata za uskladnění.

4.7       Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha Zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže Zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

4.8       V případě, že Prodávající vadu neodstranil v souladu s čl. 4.6 tohoto reklamačního řádu a v souladu s § 2170 občanského zákoníku nebo v případě, že Prodávající vadu odmítne odstranit, má Kupující, který je Spotřebitelem, právo požadovat přiměřenou slevu nebo právo od Smlouvy odstoupit. Tato práva má Spotřebitel i v případě, že se vada projeví opakovaně; v případě, že je vada podstatným porušením Smlouvy a v případě, že je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna bez značných obtíží pro Spotřebitele nebo v přiměřené době, tj. bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Kupující nemůže od smlouvy odstoupit, je-li vada Zboží nevýznamná; má se však za to, že vada nevýznamná není. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Zboží bez vady a vadného Zboží, které Kupující obdržel.

4.9       Je-li Prodávající v prodlení s odevzdáním Zboží, může Spotřebitel od Kupní smlouvy odstoupit, nesplní-li Prodávající svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu Spotřebitel poskytl. Spotřebitel může od Kupní smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že Prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření Kupní smlouvy anebo Spotřebitel sdělil Prodávajícímu před uzavřením Smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné. Prodávající vrátí bez zbytečného odkladu poté, co obdrží Zboží nebo co mu Kupující prokáže, že Zboží odeslal, Spotřebiteli všechna peněžitá plnění, která podle Kupní smlouvy uhradil.

4.10     Nejde-li o Zboží použité, je Kupující oprávněn vytknout vadu v době 2 let od převzetí Zboží. Jde-li o koupi použitého Zboží, je Kupující oprávněn vytknout vadu v době 1 roku ode dne převzetí Zboží. Vytkl-li Kupující Prodávajícímu vadu oprávněně, doby dle tohoto článku tohoto reklamačního řádu neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže Zboží užívat.

4.11     Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

4.12     Práva z vadného plnění Kupující uplatní postupem dle čl. 4.14 až 4.28 tohoto reklamačního řádu.

4.13     Kupující, který je Spotřebitelem, není povinen vytknout vadu Zboží bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit. Prodávající však Kupujícím doporučuje vytknout vadu co možná nejdříve poté, co se o ní dozví, neboť užívání Zboží navzdory projevené vadě může způsobit zhoršení této vady.  

Postup při reklamaci

4.14     Práva Kupujícího z vadného plnění uplatňuje Kupující v kterékoli prodejně (provozovně) Prodávajícího (dále také „reklamace“). Kupující při oznámení vady Zboží nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady Zboží sdělí Prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění si zvolil.

4.15     Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované Zboží. Kupující je povinen předat Zboží Prodávajícímu při uplatnění reklamace kompletní, vyčištěné a hygienicky nezávadné. Prodávající není povinen převzít reklamované Zboží, je-li Zboží znečištěné.

4.16     Kupující prokáže nákup Zboží u Prodávajícího, jakož i včasnost reklamace, předložením nákupního dokladu. Nákup Zboží u Prodávajícího, jakož i včasnost reklamace, může Kupující prokázat i jiným věrohodným způsobem.

4.17     Pro vyloučení pochybností Prodávající zdůrazňuje, že běh doby pro uplatnění práva z vadného plnění se v případě uplatnění reklamace v souladu s čl. 4.10 tohoto reklamačního řádu staví po dobu, po kterou nemůže Kupující Zboží užívat (po dobu vyřizování reklamace). Po vyřízení reklamace běží tato doba dál a neprodlužuje se o další 2 roky, respektive 1 rok v případě použitého Zboží.

4.18     Uplatní-li Spotřebitel právo z vadného plnění, vydá mu Prodávající při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje a kontaktní údaje Spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vydat Spotřebiteli po vyřízení reklamace potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

4.19     Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a Spotřebitel o této skutečnosti informován bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se Spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty může Spotřebitel od Smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

4.20     Po vyřízení reklamace vyzve Prodávající Kupujícího k převzetí Zboží dle vyřízené reklamace, a to zpravidla v provozovně Prodávajícího, ve které Kupující reklamaci uplatnil.  Nepřevezme-li Kupující Zboží osobně, je osoba, která má jeho jménem Zboží převzít, povinna Prodávajícímu prokázat, že ji Kupující pověřil k převzetí Zboží, a to nejlépe předložením písemné plné moci.

4.21     Nepřevezme-li Kupující Zboží dle čl. 4.20 tohoto reklamačního řádu ve  lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl informován o možnosti převzít Zboží, náleží Prodávajícímu v souladu s čl. 4.6 tohoto reklamačního řádu úplata za uskladnění ve výši 100 Kč za každý den prodlení s převzetím Zboží.  

4.22     Kupující je oprávněn obrátit se se stížností či s návrhem na řešení sporu s Prodávajícím mimosoudní cestou na Českou obchodní inspekci, která je dozorovým a kontrolním orgánem státní správy. Podrobné informace o kontrolních pravomocích České obchodní inspekce lze nalézt na adrese: www.coi.cz

4.23     V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je Spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce.

4.24     Kupující, který je Spotřebitelem, může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4.25     Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004
a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

4.26     Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

4.27     Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

4.28     Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu také dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

5. Odpovědnost za vady ve vztahu ke Kupujícímu, který není Spotřebitelem

5.1       Odpovědnost Prodávajícího za vady Zboží ve vztahu ke Kupujícímu, který není Spotřebitelem, se řídí odpovídajícími ustanoveními občanského zákoníku, zejm.
§ 2099 a násl., není-li dále v tomto reklamačním řádu stanoveno jinak. Záruka za jakost ve smyslu § 2113 občanského zákoníku se v Kupní smlouvě s Kupujícím nesjednává.

5.2       Kupující je povinen prohlédnout Zboží co nejdříve po převzetí Zboží a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.

5.3       Po řádném a včasném oznámení vady Zboží a bez ohledu na skutečnost, zda je dodáním Zboží s vadami porušena Kupní smlouva podstatným či nepodstatným způsobem, je Prodávající povinen dle své volby odstranit vady Zboží jeho opravou, dodat Kupujícímu náhradní Zboží za Zboží vadné, nebo poskytnout Kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny.

5.4       Neodstraní-li Prodávající vady Zboží jeho opravou nebo nedodá-li Kupujícímu náhradní Zboží za Zboží vadné ani ve lhůtě 30 dnů ode dne včasného vytknutí vady Kupujícím, je Kupující oprávněn požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od Kupní smlouvy. Vyzve-li Prodávající Kupujícího k převzetí Zboží dle vyřízené reklamace po uplynutí lhůty 30 dnů ode dne včasného vytknutí vady, ale dříve, než je Prodávajícímu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od Kupní smlouvy nebo o požadavku na slevu z kupní ceny, je Kupující povinen převzít Zboží dle vyřízené reklamace, přičemž případné odstoupení od Kupní smlouvy je neúčinné a Kupující nemá ani nárok na slevu z kupní ceny.

5.5       Kupující je povinen dostavit se na výzvu Prodávajícího k převzetí Zboží dle vyřízené reklamace do provozovny Prodávajícího uvedené ve výzvě Prodávajícího, jinak do provozovny, ve které uplatnil reklamaci. Nepřevezme-li Kupující Zboží ani ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne, kdy byl informován o možnosti převzít Zboží, je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu náklady na uskladnění Zboží v paušální částce 100 Kč za každý den prodlení s převzetím Zboží. Je-li Kupující v prodlení s převzetím Zboží déle než 6 měsíců, je Prodávající oprávněn dle své volby zajistit likvidaci Zboží, s čímž Kupující souhlasí, anebo Zboží prodat jako Zboží použité, přičemž tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámí Kupujícímu a utržené finanční prostředky po započtení nákladů na uskladnění a prodej Zboží vyplatí Kupujícímu na jím určený bankovní účet, popř. v hotovosti nebo je na náklady Kupujícího uloží do soudní úschovy.

5.6       Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti za vady je Kupující povinen uplatnit v prodejně Prodávajícího, ve které Zboží zakoupil a v případě, že Zboží bylo zakoupeno prostřednictvím E-shopu, je Kupující povinen práva z odpovědnosti za vady uplatnit písemně na adrese BANDI VAMOS a.s., Poděbradova 3406/103, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00, spolu se zasláním Zboží na své náklady. Aplikace § 1924 občanského zákoníku se vylučuje.

5.7       Za okamžik oznámení vad se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího písemné oznámení o vadách spolu s reklamovaným Zbožím. Kupující je při uplatnění nároků z odpovědnosti za vady povinen doručit Prodávajícímu Zboží kompletní, vyčištěné a hygienicky nezávadné. Prodávající není povinen převzít Zboží, je-li Zboží znečištěné.

5.8       Práva z odpovědnosti za vady je Kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co se vada projeví. Bezdůvodná prodleva s uplatněním práv z odpovědnosti za vady a případné užívání Zboží navzdory objevené vadě může způsobit zhoršení vady Zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

6. Podmínky poskytování Služby úpravy oděvů

6.1       Prodávající, jakožto Poskytovatel, nabízí svým zákazníkům Službu úpravy oděvů. Podmínky, za kterých je tato Služba poskytována jsou uvedeny níže v článku 6 tohoto reklamačního řádu.

6.2       Služba úpravy pánských oděvů je poskytována pouze v případě, že všechny součásti pánského oděvu, které mají být upraveny na míru Kupujícího, byly zakoupeny u Prodávajícího. Služba je poskytována pouze v provozovnách (prodejnách) Poskytovatele. Služba je poskytována pouze v případě, že si Kupující zakoupil Zboží, které je předmětem úpravy, v kamenné prodejně Prodávajícího, nikoliv tedy na e-shopu. V případě, že Kupující nevyužije Službu bezprostředně po nákupu Zboží, které má být předmětem úpravy, ale až později, je povinen dodat Zboží, které má být předmětem úpravy Poskytovateli před poskytnutím Služby z hygienických důvodů vyčištěné v profesionální čistírně oděvů.

6.3       Služba úpravy pánských oděvů je Kupujícímu poskytnuta ZDARMA v případě, že splňuje všechny podmínky Služby pro úpravy oděvů ZDARMA. Nárok na využití Služby ZDARMA může Kupující uplatnit v jakékoli provozovně (prodejně) Prodávajícího do 30 dnů ode dne nákupu Zboží, které má být předmětem úpravy. Podmínky, pro úpravy oděvů ZDARMA je možné obdržet na vyžádání na všech provozovnách (prodejnách) Poskytovatele a jsou dostupné k náhledu na webových stránkách Poskytovatele www.bandi.cz.

6.4       V případě, že nejsou splněny podmínky pro to, aby byla Služba poskytnuta ZDARMA, řídí se cena za poskytnutí Služby ceníkem úprav pánských oděvů STANDARD a ceníkem úprav pánských oděvů NADSTANDARD, které jsou viditelně vystaveny ve všech provozovnách (prodejnách) Poskytovatele nebo k náhledu na webových stránkách Poskytovatele www.bandi.cz.

6.5       Úpravou pánského oděvu označenou jako STANDARD je míněna nutná úprava pánského oděvu zakoupeného u Poskytovatele. Kupující neodpovídá konfekčním rozměrům, přičemž není možné dodržení pravidel společenské etikety ohledně oblékání dosáhnout jinak, než volbou konfekčního rozměru a jeho následnou úpravou.

6.6       Úpravou pánského oděvu označenou jako NADSTANDARD je míněna úprava pánského oděvu zakoupeného u Poskytovatele, kdy je Kupující již před provedením Služby oblečen dle pravidel společenské etikety, ale vymínil si úpravu oděvu, která je svou povahou mimo rámec úpravy označené jako STANDARD, například: centimetr zúžení kalhot nebo saka modelu jemně zeštíhleného na úroveň modelu zeštíhleného a podobně.

Práva z vadného plnění

6.7       Práva a povinnosti Poskytovatele a Kupujícího, který využil Službu, z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele).

6.8       Poskytovatel je povinen plnit bez vad, resp. poskytnout Službu tak, jak je popsána v tomto reklamačním řádu. Poskytovatel odpovídá Kupujícímu, který Službu využil, za to, že má Služba stanovené a ujednané vlastnosti.

6.9       Jakmile Kupující, který službu využil, vadu zjistí, je povinen ji oznámit bez zbytečného odkladu Poskytovateli tak, že vadu označí, nebo popíše, jak se vada projevuje; vadu lze vytknout do 6 měsíců od poskytnutí Služby (§ 1921 občanského zákoníku). Je-li vada odstranitelná, má Kupující, který Službu využil, právo na odstranění vady, nebo přiměřenou slevy z ceny za Službu; nelze-li vadu odstranit, má Uživatel mimo výše uvedené rovněž právo od Smlouvy odstoupit (§ 1923 občanského zákoníku).

6.10     Vzhledem k tomu, že předmětem plnění je služba, nikoliv prodej věci, či zhotovení díla, nemá Kupující, který Službu využil, práva z kupní smlouvy dle § 2158 a násl. občanského zákoníku o prodeji zboží spotřebiteli (např. práva z vadného plnění z kupní smlouvy atd.). Kupující, který Službu využil, však má právo na to, aby Poskytovatel poskytoval Službu s ujednanými vlastnostmi a v souladu se Smlouvou a v případě podstatného porušení těchto smluvních povinností Poskytovatelem má Uživatel právo za podmínek § 2002 občanského zákoníku od Smlouvy odstoupit.

6.11     V případě, že je Kupující, který Službu využil, Spotřebitelem, použije se postup dle čl. 4.14 až 4.28 tohoto reklamačního řádu přiměřeně i na uplatnění práva z vadného plnění Služby spočívající v úpravě pánského oděvu na míru Kupujícímu. V případě, že Kupující, který Službu využil není Spotřebitelem, použijí se na uplatnění jeho práva z vadného plnění přiměřeně příslušná ustanovení čl. 5 tohoto reklamačního řádu.

7. Závěrečná ustanovení

7.1       Tento reklamační řád nabývá účinnosti 6. 1. 2023. Aktuální verze reklamačního řádu je vyvěšena v tištěné podobě ve všech prodejnách Prodávajícího a je k dispozici i na internetových stránkách Prodávajícího www.bandi.cz.