Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení

Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Souhlas je udělen společnosti BANDI VAMOS a.s., se sídlem Kotkova 271/6, 703 00, Ostrava–Vítkovice (dále jen „Společnost“), jakožto správci pro účely výběrového řízení na danou pracovní pozici a dále pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního zaměstnance u této Společnosti. 

Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem informován, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav, příp. jsem oprávněn obrátit se rovněž na Úřad pro ochranu osobních údajů. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlas uděluji na dobu 5 let, počínaje kalendářním rokem následujícím po kalendářním roce, v němž byl tento souhlas udělen. Pokud však dojde k uzavření smluvního vztahu mezi mnou a Společností (např. k uzavření pracovní smlouvy či dohody o pracovní činnosti) budou podmínky zpracování osobních údajů ze strany Společnosti dále upraveny v příslušné smlouvě mezi mnou a Společností.